O operaciji

Ime operacije: Akcija osveščanja o trajnostnem ribištvu »DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME«
Akronim: »DOBRO ZA MORJE«
Prijavitelj: DRUŠTVO AURATA
Projektni partnerji: NIB – MBP Piran,  ZRS Koper

 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V okviru Javnega poziva LAS Istre za izbor operacij sofinanciranih iz EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESRR) v letu 2020, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 je DRUŠTVO  AURATA prijavilo operacijo »DOBRO ZA MORJE.« Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je z odločbo z dne 13. 04. 2021 potrdilo operacijo. Vrednost celotne operacije, ki se bo izvajala 12 mesecev, tj. od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022 znaša 101.335,94evrov. Operacijo sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v 100-odstotnem deležu.

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm
Spletna stran ESPR: www.ribiski-sklad.si